Trở thành người sáng tạo

Bạn có thể tạo dữ liệu của riêng bạn (Dụng cụ, Kiểu,…) bằng cách sử dụng Music Studio cho cửa sổ  hoặc da bằng cách sử dụng ORG Skin Editor và Gửi cho chúng tôi:
Tới:  musicdata@sofeh.com 
Chủ đề: Thể loại dữ liệu và tên 
Tin nhắn:
Tên đầy đủ và tên quốc gia 
của bạn Mô tả ngắn về dữ liệu 
Trang web của bạn và kênh youtube (nếu bạn có) 
Đính kèm: Các tệp dữ liệu trong một Zip, 7z hoặc Rar lưu trữ
Chúng tôi sẽ thêm dữ liệu của bạn (với tên, e-mail, trang web và kênh youtube), sau khi xem xét và xác minh.